Birds指弹吉他谱-Wunsche-C调独奏六线谱

Birds指弹吉他谱-Wunsche-C调独奏六线谱

吉他谱简介

Birds指弹吉他谱,选用C调指法编配,是wunsche演奏的一首纯音乐曲子,《Birds》独奏谱,共有2张高清图片/六线谱,由吉他控更新上传。这首曲子旋律非常的动听,层次分明,总能给我们带来无穷的想象。

Birds指弹吉他谱-Wunsche-C调独奏六线谱
Bids指弹吉他谱-Wunsche(1)
Birds指弹吉他谱-Wunsche-C调独奏六线谱
Bids指弹吉他谱-Wunsche(2)

部分曲谱来源于网络,吉他控不承担任何因内容使用所引起的争议及损失。如果您觉得内容有所侵权,可联系管理员删除处理。本文链接:https://www.jitakong.com/zhitanpu/28358.html

(0)
上一篇 2023-01-09 22:06
下一篇 2023-01-09 22:28

相关推荐